XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX474 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 GX4MWS  /  Service uptime: 74 days 13:14:15
xlx@gx4mws.uk